Polityka prywatności

(aktualna na dzień 01.06.2021)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania ze strony internetowej Webini dostępnej pod adresem www.webini.pl (dalej: „Serwis”). Polityka określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Internet Software House sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Niemczańska 33/6, 50-561 Wrocław (Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000609484, NIP: 8943075719, REGON: 36406892900000, zwana dalej „Administratorem”.

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników Strony („Użytkownicy”), z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: GDPR). 

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi wyłącznie na podstawie umowy powierzenia.

III. ZAKRES, PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane o aktywności

Przetwarzamy również dane o Twojej aktywności w Serwisie, takie jak liczba interakcji z poszczególnymi funkcjami, ilość czasu spędzonego w Serwisie, data i godzina korzystania z Serwisu, informacje techniczne o urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z Serwisu, ID tego urządzenia, jego lokalizacja.  Dane te są przetwarzane w celach statystycznych oraz w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności dostępnych w ramach  Serwisu, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR).

Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu obrony przez Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR).

Przetwarzanie w związku z zapytaniem

Twoje dane, które przekażesz w tym celu Administratorowi mogą być przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania problemu związanego z korzystaniem z Serwisu – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający odpowiednio na konieczności odpowiedzi na Twoje zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR).

Przetwarzanie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora

W niektórych przypadkach będziemy musieli przetwarzać Twoje dane, gdyż obowiązek taki nakłada na nas przepis prawa. Będzie to miało zastosowanie na przykład w przypadku rozliczenia ewentualnych usług świadczonych odpłatnie lub w przypadku, gdy będziemy rozpatrywać Twoją reklamację w zakresie usług dostępnych w ramach Serwisu. W takich przypadkach podstawą przetwarzania będzie (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR)

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zapytania. Jeśli określone wiadomości mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem, będą one przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do prawomocnego zakończenia postępowania, o ile zostało wszczęte, w zależności co następuje później.

Dane, które będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku nałożonego na Administratora na mocy przepisów prawa będą przechowywane aż do wykonania tego obowiązku, chyba, że przepisy prawa nakazują dalsze przechowywanie tych danych.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności dane statystyczne i analityczne, będą przetwarzane aż do wyrażenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane przetwarzane w celu przesyłania newslettera będą przechowywane aż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Dane zostaną usunięte również gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Jednakże informacje niezbędne dla wykazania, iż Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia przetwarzania tych danych.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM. ODBIORCY DANYCH.

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa, Administrator wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych.

Do wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podmioty zewnętrzne świadczące poszczególne usługi na rzecz Administratora związane z obsługą Serwisu, którym te dane powierzono i które zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych Użytkowników, do których mają dostęp. Twoje dane udostępnione w ramach Serwisu publicznie mogą być widoczne przez innych Użytkowników.

Twoje dane mogą być powierzone do przetwarzania zaufanym partnerom Serwisu, których lista znajduje się poniżej:

Pipedrive Inc.
Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:

  1. dostęp do treści swoich danych,
  2. sprostowanie danych,
  3.   modyfikacja danych.
  4. ograniczenie przetwarzania danych,
  5. usunięcie danych,
  6. przenoszenie danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika lub przetwarzanych w sposób zautomatyzowany jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy:

  1. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeśli Użytkownik skorzysta z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania jego  danych osobowych w tym celu,
  2. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – jeśli Użytkownik skorzysta z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Użytkownika interesów, praw lub wolności.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z jednego z powyższych uprawnień Administrator podejmie niezwłocznie działania mające na celu usunięcie niezgodności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla czynności przetwarzania dokonanych przed wycofaniem zgody.

W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@webini.pl, lub korespondencyjnie na adres:

Internet Software House sp. z o.o.
ul. Niemczańska 33/6,
50-561 Wrocław

Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy GDPR.

VII. PLIKI COOKIES

Gdy będziecie Państwo korzystać z Serwisu, możemy przechować niektóre dane w Państwa urządzeniu w formie tzw. plików “cookies”. Pliki “Cookies” pomogą nam w różnorodny sposób np. umożliwią lepsze dostosowanie zawartości Serwisu do Państwa zainteresowań. Pliki „cookies” nie są szkodliwe dla urządzenia, a jedynie mają na celu ułatwienie pracy zarówno nam, jak i Państwu. Aby umożliwić korzystanie z plików „cookies” Użytkownicy uprawnieni są do wyrażenia zgody, jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików „cookies”, jednakże akceptacja plików „cookies” pozwoli na w pełni funkcjonalne korzystanie z Serwisu.

Dane zawarte w plikach cookies będą przechowywane przez okres cyklu życia tych plików na urządzeniu Użytkownika.

VIII. WTYCZKI

A. Google

Nasza strona korzysta z funkcjonalności oferowanych przez Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), które mogą analizować niektóre informacje o użytkowniku.

Google LLC posiada siedzibą w USA oraz do przetwarzania danych wykorzystuje infrastrukturę informatyczną zlokalizowaną na terenie USA, jednakże przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield. Oznacza to, że Google zobowiązało się zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez RODO.

Przetwarzanie danych w ramach usług Google odbywa się na następujących zasadach.

Google Web Fonts

Serwis używa czcionek Web Fonts oferowanych przez Google. Oznacza to, że Twoja przeglądarka, w celu poprawnego wyświetlania tekstów i czcionek, wczytuje odpowiednie czcionki Web Fonts do pamięci podręcznej. W tym celu niezbędne jest nawiązanie połączenia przez przeglądarkę z serwerami Google. Na skutek tego połączenia Google uzyskuje informacje, że z Twojego adresu IP uzyskano dostęp do Serwisu.

Korzystamy z Google Web Fonts w celu utrzymania jednolitości wizualnej Serwisu, co skutkuje większą jego czytelnością dla odbiorcy. Podstawą prawną udostępniania adresu IP jest więc nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat Google Web Fonts znajdziesz pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq, a także w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Tag Manager

W ramach Serwisu używamy także Google Tag Manager, dzięki któremu zarządzamy prowadzonymi przez nas kampaniami reklamowymi. W związku z powyższym, gdy odwiedzasz nasz Serwis w Twoim urządzeniu pozostawiany jest plik cookie firmy Google, który na podstawie analizy odwiedzanych przez Ciebie witryn internetowych personalizuje reklamy, a także umożliwia monitorowanie efektywności tych reklam oraz analizę innych działań związanych z Twoją aktywnością w ramach Serwisu.

Przetwarzanie danych przez Google ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś wobec Google zgodę na wykorzystywanie historii przeglądania czy użycia aplikacji i innych informacji zgromadzonych w ramach Twojego konta Google do personalizowania reklam wyświetlanych na stronach internetowych. Powyższe oznacza, że jeśli odwiedzisz nasz Serwis będąc zalogowany w ramach konta Google, Google wykorzysta Twoje dane w powiązaniu tymczasowym z danymi Google Analytics w celu utworzenia list grup docelowych dla celów remarketingu.

Możesz w każdej chwili dezaktywować cookies używane przez Google do celów remarketingu w ustawieniach swojego konta Google: https://adssettings.google.com lub z poziomu odpowiednich ustawień Serwisu.

Dokładny opis przetwarzania danych w ramach usługi Google Tag Manager, znajduje się w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

Podstawą przetwarzania danych w ramach usługi Google Tag Manager jest nasz prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji Serwisu oraz marketingu naszych produktów lub usług.

Google Analytics

W ramach Serwisu korzystamy z Google Analytics. W ramach tej usługi automatycznie gromadzimy informacje statystyczne o korzystaniu z Serwisu przez użytkowników, w tym adres IP. Dane te mogą być przekazywane do serwerów Google w USA. W ramach usługi Google Analytics zbierane są także dane demograficzna czy dane o zainteresowaniach, a także inne dane dotyczące Twojej aktywności na stronach internetowych.  Więcej na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics dowiesz się tutaj https://support.google.com/analytics/answer/6004245 lub w polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy

W ramach ustawień plików cookies w Serwisie czy w przeglądarce możesz nie wyrazić zgody na zbieranie o Tobie powyższych danych. Alternatywnie możesz też zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podstawą przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics jest nasz prawnie uzasadnionym interesie w postaci możliwości tworzenia statystyk w celu ulepszania Serwisu.

B. Facebook Pixel

W ramach Serwisu korzystamy z narzędzi marketingowych oferowanych w ramach usługi Facebook Pixel dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Facebook Inc. posiada siedzibą w USA oraz do przetwarzania danych wykorzystuje infrastrukturę informatyczną zlokalizowaną na terenie USA, jednakże przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield. Oznacza to, że Facebook zobowiązało się zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez RODO.

Narzędzie Facebook Pixel pozwala na personalizację pod kątem Twoich zachowań w Serwisie, reklamy w serwisie Facebook. Usługa Facebook Pixel gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny, a zebrane w ten sposób informacje mogą by przekazywane do serwerów Facebooka w USA.

Dane pozyskiwane w ramach usługi Facebook Pixel nie pozwalają nam na identyfikację Twojej osoby. Otrzymujemy w ramach usługi jedynie informacje, jakie działania wykonałeś w związku z korzystaniem z Serwisu. Facebook może jednak łączyć te dane z innymi danymi zebranymi w związku z korzystaniem z Serwisu Facebook i wykorzystywać je we własnym zakresie, również w celach marketingowych, w sposób opisany w Polityce prywatności portalu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Zarządzanie ustawieniami prywatności możliwe jest z poziomu Twojego konta na Facebooku.

Podstawą przetwarzania danych w ramach usługi Facebook Pixel jest nasz prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji Serwisu oraz marketingu naszych produktów lub usług.

W ramach ustawień plików cookies w Serwisie możesz zdecydować, że nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z Facebook Pixel w Twoim przypadku.

C. Mouseflow

Serwis wykorzystuje Mouseflow. Jest to internetowe narzędzie analizy oferowane przez Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Dania, które rejestruje losowo wybrane wizyty indywidualne w Serwisie (z pseudonimem adresu IP) i tworzy rejestr ruchów myszą oraz kliknięć. Celem zbierania tych danych jest losowe próbkowanie poszczególnych wizyt na stronie internetowej. Celem korzystania przez nas z tej usługi ulepszenia Serwisu pod kątem jego odbioru przez użytkownika (UX), co stanowi uzasadniony interes prawny w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który jednocześnie stanowi podstawę prawną przetwarzania przez nas tych danych.

W każdej chwili możesz jednak sprzeciwić się analizie za pomocą Mouseflow poprzez pobranie i zainstalowanie cookie opt-out dostępnego pod następującym linkiem: www.mouseflow.de/opt-out/

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Mouseflow dostępnej pod adresem: http://mouseflow.com/privacy/

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ DZIECI

Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.

W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na celu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.

X. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.

W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: hello@webini.pl lub korespondencyjnie na adres:

Internet Software House sp. z o.o.
ul. Niemczańska 33/6,
50-561 Wrocław