Polityka prywatności

Klauzula dla formularza kontaktowego na stronę internetowa

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka WEBINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szybowcowej 31, 54-130 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000609484, REGON: 364068929, NIP: 8943075719 (dalej jako: „Spółka”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@webini.pl, lub pisemnie: ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane zawarte w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przygotowania i przekazania odpowiedzi na Państwa wiadomości, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy, współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebyśmy mogli przygotować i przekazać odpowiedź na  Państwa wiadomości.

Mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora), przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Klauzula dla osób korespondujących via email

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: spółka WEBINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szybowcowej 31, 54-130 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000609484, REGON: 364068929, NIP: 8943075719 (dalej jako: „Spółka”).

Państwa dane osobowe przetwarzanie są obecnie w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Po zakończeniu komunikacji będziemy przechowywać dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. Dane będą udostępniane: kancelarii świadczącej usługi prawne oraz powierzone podmiotom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe.

Mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ważne: W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w każdym momencie. W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowe zabezpieczenie:

Ta wiadomość może zawierać informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o  natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w  związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

 

POLITYKA WSPÓŁPRACY I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka WEBINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szybowcowej 31, 54-130 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000609484, REGON: 364068929, NIP: 8943075719 (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@webini.pl, lub pisemnie: ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

(RODO)

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, jeżeli zachodzi podstawa Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe kancelariom prawnym (którzy świadczą usługi dla Spółki).

Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, Pani/Pana dane mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń + 1 rok licząc od końca danego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przedawnienie.

 

Klauzula informacyjna dla dostawców towarów

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka WEBINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szybowcowej 31, 54-130 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000609484, REGON: 364068929, NIP: 8943075719 (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@webini.pl, lub pisemnie: ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

(RODO)

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, jeżeli zachodzi podstawa Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe kancelariom prawnym (którzy świadczą usługi dla Spółki).

Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, Pani/Pana dane mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń + 1 rok licząc od końca danego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przedawnienie.

Państwa Prawa

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy).

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności.

 

Klauzula informacyjna dla klienta, potencjalnego klienta

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka WEBINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szybowcowej 31, 54-130 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000609484, REGON: 364068929, NIP: 8943075719 (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@webini.pl, lub pisemnie: ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław. Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

(RODO)

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego między Spółką a Klientem Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Realizacja umowy między Spółką a Klientem Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.
Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (ustawa dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne)

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane Klienta wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe lub kurierskie, finansowe, kancelariom prawnym (którzy świadczą usługi dla Spółki).

Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe Klienta przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń + 1 rok licząc od końca danego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przedawnienie. W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, dane Klienta mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawa Klienta

W związku z tym, iż Spółka przetwarza dane osobowe Klienta, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Jeżeli celem przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym momencie.

W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Każde żądanie w zakresie wykonania Praw Klienta zostanie przez Spółkę ocenione i zweryfikowane a odpowiedź na nie udzielona niezwłocznie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Spółką a Klientem, realizacji umowy między Spółką a Klientem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Spółką a Klientem, realizacji umowy między Spółką a Klientem, rozliczenia prowadzonej przez Spółkę działalności.

 

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka WEBINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szybowcowej 31, 54-130 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000609484, REGON: 364068929, NIP: 8943075719 (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@webini.pl, lub pisemnie: ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław.Ze Spółką można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

(RODO)

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które Pani/Pan się ubiega Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami Prawa pracy, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
Prowadzenie przyszłych rekrutacji, o ile Pan/Pani udzielił/a zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu Podstawą prawną przetwarzania danych będzie Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, jeżeli dotyczą prowadzonego procesu rekrutacyjnego Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, usługi księgowe, pocztowe lub kurierskie, finansowe, kancelariom prawnym (którzy świadczą usługi dla Spółki), jeżeli zajdzie taka konieczność w procesie rekrutacyjnym.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 2 lata licząc od zakończenia pierwszego z procesów rekrutacyjnych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, Pani/Pana dane mogą być przez Spółkę przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń + 1 rok licząc od końca danego roku kalendarzowego, w którym  nastąpiło przedawnienie. 

Państwa Prawa

W związku z tym, iż Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora), przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Spółka ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe Spółka przetwarza na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraża wysyłając Spółce swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym.